Published

TimeTagCategory.Published property

Bir dosyanın kullanıma sunulduğu tarihi gösteren etiketi alır.

public PropertyTag Published { get; }

Mülk değeri

Bir dosyanın kullanıma sunulduğu tarihi gösteren etiket.

Ayrıca bakınız