FileCorruptedException

FileCorruptedException class

Η εξαίρεση που δημιουργείται όταν το καθορισμένο αρχείο δεν μπορεί να φορτωθεί επειδή φαίνεται να είναι κατεστραμμένο.

public class FileCorruptedException : GroupDocsMergerException

Δείτε επίσης