ValueInterpreter

ValueInterpreter class

Menentukan operasi yang diperlukan untuk menafsirkan nilai properti metadata.

public abstract class ValueInterpreter

Properti

Nama Keterangan
abstract InterpretedValueType { get; } Mendapat jenis nilai yang ditafsirkan.

Metode

Nama Keterangan
ToInterpretedValue(PropertyValue) Menafsirkan nilai properti yang diberikan.
ToSourceValue(PropertyValue) Mengubah nilai yang ditafsirkan kembali ke bentuk aslinya.

Lihat juga