ProcessStartEventHandler

ProcessStartEventHandler delegate

表示一个方法委托,它将处理用于签名、验证和搜索的启动事件的过程。

public delegate void ProcessStartEventHandler(Signature signature, ProcessStartEventArgs args);
范围 类型 描述
signature Signature 签名对象
args ProcessStartEventArgs 参数ProcessStartEventArgs指定 Start 事件的属性。

也可以看看