XmpColorantColorMode

XmpColorantColorMode enumeration

Αντιπροσωπεύει τη λειτουργία χρώματος στοXmpColorantBase .

public enum XmpColorantColorMode

Αξίες

Ονομα αξία Περιγραφή
Undefined 0 Η λειτουργία χρώματος δεν έχει οριστεί.
Cmyk 1 λειτουργία χρώματος CMYK.
Rgb 2 λειτουργία χρώματος RGB.
Lab 3 λειτουργία χρώματος LAB.

Δείτε επίσης