DocumentTableLoadArgs

DocumentTableLoadArgs class

Παρέχει δεδομένα για τοHandleμέθοδος.

public class DocumentTableLoadArgs

Ιδιότητες

Ονομα Περιγραφή
IsLoaded { get; set; } Λαμβάνει ή ορίζει μια τιμή που υποδεικνύει εάν ο αντίστοιχος πίνακας εγγράφων πρόκειται να φορτωθεί ή όχι. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι true.
Options { get; set; } Παίρνει ή θέτειDocumentTableOptions που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτωση του αντίστοιχου πίνακα εγγράφων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι null, που σημαίνει ότι η προεπιλογήDocumentTableOptions πρόκειται να εφαρμοστούν.
TableIndex { get; } Λαμβάνει το μηδενικό ευρετήριο του αντίστοιχου πίνακα εγγράφων που πρόκειται να φορτωθεί.

Δείτε επίσης