PropertyAccessLevels

PropertyAccessLevels enumeration

Καθορίζει επίπεδα πρόσβασης για ιδιότητες μεταδεδομένων.

[Flags]
public enum PropertyAccessLevels

Αξίες

Ονομα αξία Περιγραφή
Read 0 Η ιδιότητα είναι μόνο για ανάγνωση.
Update 1 Είναι δυνατή η ενημέρωση της ιδιότητας χρησιμοποιώντας τοUpdateProperties μέθοδος.
Remove 2 Η ιδιότητα μπορεί να αφαιρεθεί μέσω τουRemoveProperties μέθοδος.
Add 4 Είναι δυνατή η ενημέρωση της ιδιότητας χρησιμοποιώντας τοAddProperties μέθοδος.
Full 7 Παραχωρεί πλήρη πρόσβαση στο ακίνητο.
AddOrUpdate 5 Επιτρέπεται η προσθήκη και ενημέρωση της ιδιότητας. Όλες οι άλλες λειτουργίες είναι περιορισμένες.

Δείτε επίσης