IEnumValueInterpreter

IEnumValueInterpreter interface

Αντιπροσωπεύει έναν διερμηνέα που προορίζεται να μετατρέψει διάφορες αριθμητικές τιμές σε τιμές περιγραφικής συμβολοσειράς.

public interface IEnumValueInterpreter

Ιδιότητες

Ονομα Περιγραφή
OutputValueRange { get; } Λαμβάνει το εύρος όλων των πιθανών (ερμηνευόμενων) τιμών εξόδου.

Δείτε επίσης