XmpPhotoshopColorMode

XmpPhotoshopColorMode enumeration

Αντιπροσωπεύει μια λειτουργία χρώματος σεXmpPhotoshopPackage .

public enum XmpPhotoshopColorMode

Αξίες

Ονομα αξία Περιγραφή
Bitmap 0 Η λειτουργία χρώματος bitmap.
GrayScale 1 Η λειτουργία χρώματος κλίμακας του γκρι.
IndexedColor 2 Το χρώμα του ευρετηρίου.
Rgb 3 Η λειτουργία χρώματος RGB.
Cmyk 4 Η λειτουργία χρώματος CMYK.
MultiChannel 7 Η λειτουργία χρώματος πολλαπλών καναλιών.
Duotone 8 Η λειτουργία χρώματος διπλού τόνου.
LabColor 9 Η λειτουργία χρώματος LAB.

Δείτε επίσης