GroupDocs.Parser.Templates

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att skapa mallar för att analysera dokumentdata.

Klasser

Klass Beskrivning
Template Tillhandahåller dokumentmallen. Den består avTemplateItem objects som representerar objekten i mallen såsom textfält och tabelldefinitioner.
TemplateBarcode Tillhandahåller mallens streckkodsfält.
TemplateField Tillhandahåller malltextfältet.
TemplateFixedPosition Ger en mallfältposition som definieras av det rektangulära området.
TemplateItem Ger en abstrakt basklass för mallobjekt.
TemplateLinkedPosition Tillhandahåller en mallfältposition som använder det länkade fältet.
TemplateLinkedPositionEdges Tillhandahåller kanterna på det länkade fältet där textfältet söks. TemplateLinkedPositionEdges används iTemplateLinkedPosition class.
TemplatePosition Ger en abstrakt basklass för mallpositioner.
TemplateRegexPosition Tillhandahåller en mallfältposition som använder det reguljära uttrycket.
TemplateTable Tillhandahåller malltabellen.
TemplateTableLayout Tillhandahåller malltabelllayouten som används avTemplateTable klass för att definiera tabellposition.
TemplateTableParameters Tillhandahåller parametrar för tabelldetekteringsalgoritmerna.