Width

PageInfo.Width property

Λαμβάνει το πλάτος της σελίδας στις προεπιλεγμένες μονάδες του εγγράφου.

public int Width { get; }

Αξία περιουσίας

Το πλάτος της σελίδας στις προεπιλεγμένες μονάδες εγγράφου.

Δείτε επίσης