Trace

ILogger.Trace method

Γράφει ένα ίχνος μηνύματος. Τα μηνύματα καταγραφής παρακολούθησης παρέχουν γενικά χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη ροή της εφαρμογής.

public void Trace(string message)
Παράμετρος Τύπος Περιγραφή
message String Το μήνυμα του ίχνους.

Δείτε επίσης