GroupDocs.Annotation.Models.AnnotationModels.Interfaces.Annotations

De naamruimte biedt interfaces voor annotatiemodellen.

Interfaces

Koppel Beschrijving
IAreaAnnotation Definieert eigenschappen van gebiedannotaties
IArrowAnnotation Definieert eigenschappen van pijlannotaties
IDistanceAnnotation Definieert eigenschappen van afstandsannotatie
IEllipseAnnotation Definieert ellipsannotatie-eigenschappen
IHighlightAnnotation Definieert eigenschappen van markeringsannotaties
ILinkAnnotation Definieert Link annotatie eigenschappen
IPointAnnotation Definieert puntannotatie-eigenschappen
IPolylineAnnotation Definieert polylijnannotatie-eigenschappen
IReplacementAnnotation Definieert vervangende annotatie-eigenschappen
IResourcesRedactionAnnotation Definieert eigenschappen van bronredactieannotatie
ISerachTextFragment Definieert vervangende annotatie-eigenschappen
ISquigglyAnnotation Definieert Squiggly annotatie-eigenschappen
IStrikeoutAnnotation Definieert doorhalen annotatie-eigenschappen
ITextFieldAnnotation Definieert eigenschappen van tekstveldannotatie
ITextRedactionAnnotation Definieert eigenschappen voor tekstredactieannotatie
IUnderlineAnnotation Definieert eigenschappen van onderstreepte annotaties
IWatermarkAnnotation Definieert watermerkannotatie-eigenschappen