GroupDocs.Annotation.Models.AnnotationModels.Interfaces.Annotations

Namnutrymmet tillhandahåller gränssnitt för annoteringsmodeller.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IAreaAnnotation Definierar områdesanteckningsegenskaper
IArrowAnnotation Definierar pilkommentaregenskaper
IDistanceAnnotation Definierar egenskaper för avståndsanteckning
IEllipseAnnotation Definierar Ellipsannoteringsegenskaper
IHighlightAnnotation Definierar egenskaper för markeringsanteckning
ILinkAnnotation Definierar länkkommentarsegenskaper
IPointAnnotation Definierar egenskaper för punktkommentarer
IPolylineAnnotation Definierar polylinjekommentaregenskaper
IReplacementAnnotation Definierar egenskaper för ersättningskommentarer
IResourcesRedactionAnnotation Definierar egenskaper för resursredaktionskommentar
ISerachTextFragment Definierar egenskaper för ersättningskommentarer
ISquigglyAnnotation Definierar Squiggly annoteringsegenskaper
IStrikeoutAnnotation Definierar egenskaper för genomstruken kommentar
ITextFieldAnnotation Definierar textfältsanteckningsegenskaper
ITextRedactionAnnotation Definierar egenskaper för textredaktionskommentarer
IUnderlineAnnotation Definierar understrykningskommentaregenskaper
IWatermarkAnnotation Definierar egenskaper för vattenstämpelkommentarer