FuncTResult

Func<TResult> delegate

Kapselt een methode in die geen parameters heeft en retourneert een waarde van het type gespecificeerd door deTResult parameter.

public delegate TResult Func<out TResult>();
Parameter Beschrijving
TResult Het type retourwaarde van de methode die door deze gedelegeerde wordt ingekapseld.

Winstwaarde

De retourwaarde van de methode die deze gedelegeerde inkapselt.

Zie ook