FuncT1T2TResult

Func<T1,T2,TResult> delegate

Kapselt een methode in die twee parameters heeft en retourneert een waarde van het type gespecificeerd door deTResult parameter.

public delegate TResult Func<in T1, in T2, out TResult>(T1 arg1, T2 arg2);
Parameter Beschrijving
T1 Het type eerste parameters van de methode dat deze gedelegeerde inkapselt.
T2 Het type van de tweede parameter van de methode die deze gedelegeerde inkapselt.
TResult Het type retourwaarde van de methode die door deze gedelegeerde wordt ingekapseld.
arg1 De eerste parameter van de methode die deze gedelegeerde inkapselt.
arg2 De tweede parameter van de methode die deze afgevaardigde inkapselt.

Winstwaarde

De retourwaarde van de methode die deze gedelegeerde inkapselt.

Zie ook