FuncTTResult

Func<T,TResult> delegate

Kapselt een methode in die één parameter heeft en retourneert een waarde van het type gespecificeerd door deTResult parameter.

public delegate TResult Func<in T, out TResult>(T arg);
Parameter Beschrijving
T Het type van de parameter van de methode die deze gedelegeerde inkapselt.
TResult Het type retourwaarde van de methode die door deze gedelegeerde wordt ingekapseld.
arg De parameter van de methode die deze gedelegeerde inkapselt.

Winstwaarde

De retourwaarde van de methode die deze gedelegeerde inkapselt.

Zie ook