ICache

ICache interface

Definierar metoder som krävs för att lagra renderade dokument- och dokumentresurser сache.

public interface ICache

Metoder

namn Beskrivning
GetKeys(string) Returnerar alla nycklar som matchar filter.
Set(string, object) Infogar en cache-post i cachen.
TryGetValue(string, out object) Hämtar posten som är kopplad till denna nyckel om den finns.

Se även