Brightness

SonyMakerNotePackage.Brightness property

Gets the brightness.

public int? Brightness { get; }

Property Value

The brightness.

See Also