DocumentAssemblyOptions

DocumentAssemblyOptions enumeration

Anger alternativ som styr beteendet förDocumentAssembler när du sätter ihop ett dokument.

[Flags]
public enum DocumentAssemblyOptions

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Anger standardalternativ.
AllowMissingMembers 1 Anger att saknade objektmedlemmar ska behandlas som noll-literaler av assemblern. Det här alternativet påverkar endast åtkomst till instanser (det vill säga icke-statiska) objektmedlemmar och tilläggsmetoder. Om det här alternativet inte är inställt, skapar assemblern ett undantag när den stöter på en saknad objektmedlem.
UpdateFieldsAndFormulas 2 Anger att fält för resultatordbehandlingsdokument och formler för resultatkalkylarksdokument ska uppdateras av assemblern.
RemoveEmptyParagraphs 4 Anger att assemblern ska ta bort stycken som blir tomma efter att mallsyntaxtaggar har tagits bort eller ersatts med tomma värden.
InlineErrorMessages 8 Anger att assemblern ska infoga mallsyntaxfelmeddelanden i utdatadokument. Om det här alternativet inte är inställt, skapar assemblern ett undantag när ett syntaxfel stöter på.

Se även