ConsoleLogger

ConsoleLogger class

Skriver loggmeddelanden till konsolen.

public class ConsoleLogger : ILogger

Konstruktörer

namn Beskrivning
ConsoleLogger() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
Error(string, Exception) Skriver ett felmeddelande till konsolen. Felloggmeddelanden ger information om oåterställningsbara händelser i programflödet.
Trace(string) Skriver ett spårningsmeddelande till konsolen. Spårningsloggmeddelanden ger allmänt användbar information om programflödet.
Warning(string) Skriver ett varningsmeddelande till konsolen. Varningsloggmeddelanden ger information om oväntade och återställningsbara händelser i programflödet.

Se även