Remove

KnownTypeSet.Remove method

Verwijdert het gespecificeerdeType voorwerp uit de set.

gooitArgumentException alstype is niets.

public void Remove(Type type)
Parameter Type Beschrijving
type Type AType bezwaar te verwijderen.

Zie ook