Error

FileLogger.Error method

Skriver ett felmeddelande till konsolen. Felloggmeddelanden ger information om oåterställningsbara händelser i programflödet.

public void Error(string message, Exception exception)
Parameter Typ Beskrivning
message String Felmeddelandet.
exception Exception Undantaget.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närmessage är inget.
ArgumentNullException Kastas närexception är inget.

Se även