AlwaysGenerateRootObject

XmlDataLoadOptions.AlwaysGenerateRootObject property

Oluşturulan bir veri kaynağının her zaman bir XML kök öğesi için bir nesne içerip içermeyeceğini belirten bir işaret alır veya ayarlar. Bir XML kök öğesinin öznitelikleri yoksa ve tüm alt öğeleri aynı ada sahipse, böyle bir nesnesi varsayılan olarak oluşturulmaz.

public bool AlwaysGenerateRootObject { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer:YANLIŞ .

Ayrıca bakınız