HasHeaders

CsvDataLoadOptions.HasHeaders property

CSV verilerinin ilk satırının sütun adları içerip içermediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.

public bool HasHeaders { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer:YANLIŞ .

Ayrıca bakınız