CsvDataLoadOptions

CsvDataLoadOptions()

Varsayılan seçeneklerle bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

public CsvDataLoadOptions()

Ayrıca bakınız


CsvDataLoadOptions(bool)

CSV verilerinin ilk satırda name sütununu içerip içermediğini belirterek bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

public CsvDataLoadOptions(bool hasHeaders)

Ayrıca bakınız