AlwaysGenerateRootObject

JsonDataLoadOptions.AlwaysGenerateRootObject property

Oluşturulan bir veri kaynağının her zaman bir JSON root öğesi için bir nesne içerip içermeyeceğini belirten bir işaret alır veya ayarlar. Bir JSON kök öğesi tek bir karmaşık özellik içeriyorsa, böyle bir nesne varsayılan olarak oluşturulmaz.

public bool AlwaysGenerateRootObject { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer:yanlış .

Ayrıca bakınız