Handle

IDocumentTableLoadHandler.Handle method

Åsidosätter standardladdning av en vissDocumentTable objekt medan du skapar aDocumentTableSet instans.

public void Handle(DocumentTableLoadArgs args)

Se även