DocumentTableRelationCollection

DocumentTableRelationCollection class

Representerar samlingen avDocumentTableRelation objekt av en singelDocumentTableSet instans.

public class DocumentTableRelationCollection : IEnumerable

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Får det totala antaletDocumentTableRelation objekt i samlingen.
Item { get; } Får enDocumentTableRelation instans från samlingen vid angivet index.

Metoder

namn Beskrivning
Add(DocumentTableColumn, DocumentTableColumn) Skapar enDocumentTableRelation objekt för de angivna överordnade och underordnade kolumnerna och lägger till det till samlingen.
Clear() Rensar samlingen av alla relationer.
Contains(DocumentTableRelation) Returnerar ett värde som anger om denna samling innehåller den angivna relationen.
GetEnumerator() Returnerar en uppräkning för att itereraDocumentTableRelation föremål i denna samling.
IndexOf(DocumentTableRelation) Returnerar indexet för den angivna relationen inom denna samling.
Remove(DocumentTableRelation) Tar bort den angivna relationen från samlingen.
RemoveAt(int) Tar bort relationen vid det angivna indexet från samlingen.

Se även