PropertyTag

PropertyTag class

Meta veri özelliklerini işaretlemek için kullanılan bir etiketi temsil eder.

public sealed class PropertyTag : IEquatable<PropertyTag>

Özellikleri

İsim Tanım
Category { get; } Etiket kategorisini alır.

yöntemler

İsim Tanım
override Equals(object) Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.
Equals(PropertyTag) Geçerli nesnenin aynı türden başka bir nesneye eşit olup olmadığını gösterir.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.
operator == Aynı türden iki nesnenin eşit olup olmadığını gösterir.
operator != Aynı türden iki nesnenin eşit olup olmadığını gösterir.

Ayrıca bakınız