PropertyTag

PropertyTag class

Representerar en tagg som används för att markera metadataegenskaper.

public sealed class PropertyTag : IEquatable<PropertyTag>

Egenskaper

namn Beskrivning
Category { get; } Hämtar taggkategorin.

Metoder

namn Beskrivning
override Equals(object) Bestämmer om det angivna objektet är lika med det aktuella objektet.
Equals(PropertyTag) Indikerar om det aktuella objektet är lika med ett annat objekt av samma typ.
override GetHashCode() Fungerar som standard hash-funktion.
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.
operator == Indikerar om två objekt av samma typ är lika.
operator != Indikerar om två objekt av samma typ inte är lika.

Se även