MinColumnIndex

DocumentTableOptions.MinColumnIndex property

Hämtar eller ställer in det minsta nollbaserade indexet för en kolumn som ska extraheras från en dokumenttabell. Standardvärdet är negativt vilket innebär att det minsta kolumnindexet inte är begränsat.

public int MinColumnIndex { get; set; }

Se även