ID3V1Tag

ID3V1Tag class

Representerar en ID3v1-tagg. Mer information finns påhttps://en.wikipedia.org/wiki/ID3#ID3v1 .

public sealed class ID3V1Tag : ID3Tag

Konstruktörer

namn Beskrivning
ID3V1Tag() Initierar en ny instans avID3V1Tag class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Album { get; set; } Hämtar eller ställer in albumet. Maximal längd är 30 tecken.
Artist { get; set; } Hämtar eller ställer in artisten. Maximal längd är 30 tecken.
Comment { get; set; } Hämtar eller ställer in kommentaren. Maximal längd är 30 tecken.
Count { get; } Hämtar antalet metadataegenskaper.
GenreValue { get; } Hämtar eller ställer in genreidentifieraren.
Item { get; } FårMetadataProperty med det angivna namnet.
Keys { get; } Hämtar en samling av metadataegenskapsnamnen.
MetadataType { get; } Hämtar metadatatypen.
PropertyDescriptors { get; } Får en samling beskrivningar som innehåller information om egenskaper som är tillgängliga via sökmotorn GroupDocs.Metadata.
Title { get; set; } Hämtar eller ställer in titeln.
TrackNumber { get; set; } Hämtar eller ställer in spårnumret. Presenteras endast i en ID3v1.1-tagg.
override Version { get; } Hämtar ID3-versionen. Det kan vara ID3 eller ID3v1.1
Year { get; set; } Hämtar eller ställer in året. Maximal längd är 4 tecken.

Metoder

namn Beskrivning
AddProperties(Func<MetadataProperty, bool>, PropertyValue) Lägger till kända metadataegenskaper som uppfyller det angivna predikatet. Operationen är rekursiv så den påverkar även alla kapslade paket.
Contains(string) Bestämmer om paketet innehåller en metadataegenskap med det angivna namnet.
virtual FindProperties(Func<MetadataProperty, bool>) Hittar metadataegenskaperna som uppfyller det angivna predikatet. Sökningen är rekursiv så den påverkar också alla kapslade paket.
GetEnumerator() Returnerar en uppräkning som itererar genom samlingen.
virtual RemoveProperties(Func<MetadataProperty, bool>) Tar bort metadataegenskaper som uppfyller det angivna predikatet.
virtual Sanitize() Tar bort skrivbara metadataegenskaper från paketet. Operationen är rekursiv så den påverkar alla kapslade paket också.
SetProperties(Func<MetadataProperty, bool>, PropertyValue) Ställer in kända metadataegenskaper som uppfyller det angivna predikatet. Operationen är rekursiv så den påverkar också alla kapslade paket. Denna metod är en kombination avAddProperties ochUpdateProperties Om en befintlig egenskap uppfyller predikatet uppdateras dess värde. Om det saknas en känd egenskap i paketet som uppfyller predikatet läggs den till i paketet.
UpdateProperties(Func<MetadataProperty, bool>, PropertyValue) Uppdaterar kända metadataegenskaper som uppfyller det angivna predikatet. Operationen är rekursiv så den påverkar också alla kapslade paket.

Anmärkningar

ID3(v1)-taggen är en liten bit extra data i slutet av MP3. Mer information finns påhttp://id3.org/ID3v1 .

Läs mer

Exempel

Detta kodexempel visar hur man läser ID3v1-taggen i en MP3-fil.

using (Metadata metadata = new Metadata(Constants.MP3WithID3V1))
{
  var root = metadata.GetRootPackage<MP3RootPackage>();

  if (root.ID3V1 != null)
  {
    Console.WriteLine(root.ID3V1.Album);
    Console.WriteLine(root.ID3V1.Artist);
    Console.WriteLine(root.ID3V1.Title);
    Console.WriteLine(root.ID3V1.Version);
    Console.WriteLine(root.ID3V1.Comment);

    // ...
  }
}

Se även