ID3V2EncodingType

ID3V2EncodingType enumeration

Definierar olika typer av textkodning som används i ID3v2.

public enum ID3V2EncodingType : byte

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Iso88591 0 ISO-8859-1-kodningen.
Utf16 1 UTF-16-kodningen med BOM.
Utf16Be 2 UTF-16-kodningen utan BOM.
Utf8 3 UTF-8-kodningen.

Se även