ID3V2TagFrameFlags

ID3V2TagFrameFlags class

Representerar flaggor som används i en ID3v2-taggram.

public sealed class ID3V2TagFrameFlags : IEquatable<ID3V2TagFrameFlags>

Egenskaper

namn Beskrivning
Compression { get; } Får ett värde som indikerar om ramen är komprimerad.
DataLengthIndicator { get; } Får ett värde som indikerar om en datalängdsindikator har lagts till ramen. Datalängdsindikatorn är värdet man skulle skriva som ‘Frame length’ om alla ramformatsflaggor var nollställda, representerade som ett 32-bitars synchsafe heltal.
Encryption { get; } Får ett värde som indikerar om ramen är krypterad. Om inställt kommer en byte som anger med vilken metod den krypterades att läggas till i ramhuvudet.
FileAlterPreservation { get; } Hämtar flaggan som talar om för programvaran vad den ska göra med denna ram om den är okänd och filen, exklusive taggen, ändras. Detta gäller inte när ljudet är helt ersatt med andra ljuddata.
GroupingIdentity { get; } Får ett värde som indikerar om ramen tillhör en grupp av ramar. Om inställt läggs en gruppidentifierarbyte till i ramhuvudet. Varje ram med samma gruppidentifierare tillhör samma grupp.
ReadOnly { get; } Får taggen som talar om för programvaran att innehållet i denna ram är avsett att vara skrivskyddat.
TagAlterPreservation { get; } Får flaggan som talar om för programvaran vad den ska göra med den här ramen om den är okänd och taggen har ändrats på något sätt. Detta gäller alla typer av ändringar, inklusive att lägga till mer stoppning och ändra ordning på ramarna.
Unsynchronisation { get; } Får ett värde som indikerar om avsynkronisering tillämpades på denna ram.

Metoder

namn Beskrivning
Equals(ID3V2TagFrameFlags) Indikerar om det aktuella objektet är lika med ett annat objekt av samma typ.
override Equals(object) Bestämmer om det angivna objektet är lika med denna instans.
override GetHashCode() Returnerar en hash-kod för denna instans.

Se även