Equals

Equals(Layer)

Bepaalt of de stroomLayer is hetzelfde als gespecificeerdLayer object.

public bool Equals(Layer other)
Parameter Type Beschrijving
other Layer Het object om te vergelijken met de stroomLayer voorwerp.

Winstwaarde

als beideLayer objecten zijn hetzelfde; anders,

true
false

Zie ook


Equals(object)

Bepaalt of de stroomLayer is hetzelfde als gespecificeerd object.

public override bool Equals(object obj)
Parameter Type Beschrijving
obj Object Het object om te vergelijken met de stroomLayer voorwerp.

Winstwaarde

als parameter isLayer en is gelijk aan de huidigeLayer voorwerp; anders,

true
obj
false

Zie ook