Equals

Equals(Layer)

Bestämmer om strömmenLayer är samma som specificeratLayer objekt.

public bool Equals(Layer other)
Parameter Typ Beskrivning
other Layer Objektet att jämföra med strömmenLayer objekt.

Returvärde

om bådaLayer objekt är desamma; annat,

true
false

Se även


Equals(object)

Bestämmer om strömmenLayer är samma som specificerat objekt.

public override bool Equals(object obj)
Parameter Typ Beskrivning
obj Object Objektet att jämföra med strömmenLayer objekt.

Returvärde

om parametern ärLayer och är samma som nuvarandeLayer objekt; annat,

true
obj
false

Se även