Equals

Equals(Layout)

Bepaalt of de stroomLayout is hetzelfde als gespecificeerdLayout object.

public bool Equals(Layout other)
Parameter Type Beschrijving
other Layout Het object om te vergelijken met de stroomLayout voorwerp.

Winstwaarde

als beideLayout objecten zijn hetzelfde; anders,

true
false

Zie ook


Equals(object)

Bepaalt of de stroomLayout is hetzelfde als gespecificeerd object.

public override bool Equals(object obj)
Parameter Type Beschrijving
obj Object Het object om te vergelijken met de stroomLayout voorwerp.

Winstwaarde

als parameter isLayout en is gelijk aan de huidigeLayout voorwerp; anders,

true
obj
false

Zie ook