Equals

Equals(Layout)

Bestämmer om strömmenLayoutär samma som specificeratsLayout objekt.

public bool Equals(Layout other)
Parameter Typ Beskrivning
other Layout Objektet att jämföra med strömmenLayout objekt.

Returvärde

om bådaLayout objekt är desamma; annat,

true
false

Se även


Equals(object)

Bestämmer om strömmenLayout är samma som specificerat objekt.

public override bool Equals(object obj)
Parameter Typ Beskrivning
obj Object Objektet att jämföra med strömmenLayout objekt.

Returvärde

om parametern ärLayout och är samma som nuvarandeLayout objekt; annat,

true
obj
false

Se även