MetadataPropertyType

MetadataPropertyType enumeration

Definierar metadataegenskapstyper.

public enum MetadataPropertyType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Empty 0 Representerar en tom (null) egenskap.
String 1 Representerar en strängegenskap.
Boolean 2 Representerar en boolesk egenskap.
DateTime 3 Representerar en datumegenskap.
TimeSpan 4 Representerar en tidsegenskap.
Integer 5 Representerar en heltalsegenskap.
Long 6 Representerar en lång heltalsegenskap.
Double 7 Representerar en egenskap med ett dubbelt eller flytande värde.
StringArray 8 Representerar en strängmatrisegenskap.
ByteArray 9 Representerar en byte array-egenskap.
DoubleArray 10 Representerar en matris med dubbla värden.
IntegerArray 11 Representerar en matris med heltalsvärden.
LongArray 12 Representerar en matris med långa värden.
Metadata 13 Representerar ett kapslat metadatablock.
MetadataArray 14 Representerar en array av kapslade metadatablock.
Guid 15 Representerar ett globalt unikt identifierarvärde.
PropertyValueArray 16 Representerar en värdematris för metadataegenskap.

Se även