TagCategory

TagCategory class

Representerar en uppsättning taggar som har vissa delade egenskaper.

public class TagCategory

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även