TimeZoneOffset

EmailOptions.TimeZoneOffset property

Mesaj saat dilimi ofseti

public TimeSpan TimeZoneOffset { get; set; }

Ayrıca bakınız