XmpBoolean

XmpBoolean class

Representerar XMP boolesk bastyp.

public sealed class XmpBoolean : XmpValueBase

Konstruktörer

namn Beskrivning
XmpBoolean() Initierar en ny instans avXmpBoolean klass med standardvärde.
XmpBoolean(bool) Initierar en ny instans avXmpBoolean klass baserad på booleskt värde.
XmpBoolean(string) Initierar en ny instans avXmpBoolean class.

Egenskaper

namn Beskrivning
RawValue { get; } Får råvärdet.
Type { get; } FårMetadataPropertyType .
Value { get; } Hämtar värdet.

Metoder

namn Beskrivning
AcceptValue(ValueAcceptor) Extraherar egenskapsvärdet med en anpassadValueAcceptor .
override GetXmpRepresentation() Returnerar stränginnehållet värde i XMP-format.
ToArray<TElement>() Konverterar egenskapsvärdet till en array av den angivna typen.
ToClass<T>() Konverterar egenskapsvärdet till en referenstyp.
override ToString() Returnerar en sträng som representerar egenskapsvärdet.
ToStruct<T>() Konverterar egenskapsvärdet till en värdetyp.
ToStruct<T>(T) Konverterar egenskapsvärdet till en värdetyp.

Se även