XmpValueBase

XmpValueBase class

Representerar bas XMP-värde.

public abstract class XmpValueBase : PropertyValue, IXmpType

Egenskaper

namn Beskrivning
RawValue { get; } Får råvärdet.
Type { get; } FårMetadataPropertyType .

Metoder

namn Beskrivning
AcceptValue(ValueAcceptor) Extraherar egenskapsvärdet med en anpassadValueAcceptor .
abstract GetXmpRepresentation() Returnerar stränginnehållet värde i XMP-format.
ToArray<TElement>() Konverterar egenskapsvärdet till en array av den angivna typen.
ToClass<T>() Konverterar egenskapsvärdet till en referenstyp.
override ToString() Returnerar en sträng som representerar egenskapsvärdet.
ToStruct<T>() Konverterar egenskapsvärdet till en värdetyp.
ToStruct<T>(T) Konverterar egenskapsvärdet till en värdetyp.

Se även