Equals

Equals(object)

Indikerar om det aktuella objektet är lika med ett annat objekt av samma typ.

public override bool Equals(object obj)
Parameter Typ Beskrivning
obj Object Ett objekt att jämföra med detta objekt.

Returvärde

true om det aktuella objektet är lika medobj parameter; annars, false.

Se även


Equals(XmpClosedChoice)

public bool Equals(XmpClosedChoice other)

Se även