DateTimeFormat

EmailOptions.DateTimeFormat property

Tidsformat (kan inkludera TimeZone) till exempel: ‘MM d åååå TT:mm tt’, om inte angivet - aktuellt systemformat används

public string DateTimeFormat { get; set; }

Se även