WebDocumentOptions

WebDocumentOptions class

Med de här renderingsalternativen kan du anpassa utseendet på utdata HTML/PDF/PNG/JPEG när du renderar webbdokument.

public class WebDocumentOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
WebDocumentOptions() Ger alternativ för att återge ordbehandlingsdokument.

Egenskaper

namn Beskrivning
BottomMargin { get; set; } Avståndet (i poäng) mellan sidans nedre kant och den nedre gränsen för brödtexten. Standardvärdet är 72 poäng.
LeftMargin { get; set; } Avståndet (i poäng) mellan sidans vänstra kant och brödtextens vänstra kant. Standardvärdet är 5 poäng.
PageSize { get; set; } Storleken på utdatasidan. Standardvärdet ärLetter 792 x 612 poäng. När innehållet inte passar ställ in en större sidstorlek, t.exA3 .
RightMargin { get; set; } Avståndet (i punkter) mellan sidans högra kant och den högra gränsen för brödtexten. Standardvärdet är 5 poäng.
TopMargin { get; set; } Avståndet (i poäng) mellan sidans övre kant och den övre gränsen för brödtexten. Standardvärdet är 72 poäng.

Se även