WordProcessingOptions

WordProcessingOptions class

Med de här renderingsalternativen kan du anpassa utseendet på utdata HTML/PDF/PNG/JPEG när du renderar Word-dokument.

public class WordProcessingOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
WordProcessingOptions() Ger alternativ för att återge ordbehandlingsdokument.

Egenskaper

namn Beskrivning
BottomMargin { get; set; } Avståndet (i poäng) mellan sidans nedre kant och brödtextens nedre kant.
EnableOpenTypeFeatures { get; set; } Det här alternativet aktiverar kerning och andra OpenType-funktioner vid rendering av arabiska, hebreiska, indiska skript, latinbaserade eller kyrilliska skript.
LeftMargin { get; set; } Avståndet (i poäng) mellan sidans vänstra kant och brödtextens vänstra kant.
PageSize { get; set; } Storleken på utdatasidan. Standardvärdet ärUnspecified vilket innebär att en sidstorlek ställs in i en sidinställningar (Page Setup) används. När du renderar HTM- och HTML-filer är standardsidstorleken inställd på Letter 792 x 612 poäng. Som ett resultat av detta kanske en del av innehållet inte passar in i sidramen. Ange en större sidstorlek t.ex.A3 för att passa innehållet.
RenderTrackedChanges { get; set; } Aktiverar spårade ändringar (revisioner) rendering.
RightMargin { get; set; } Avståndet (i punkter) mellan sidans högra kant och den högra gränsen för brödtexten.
TopMargin { get; set; } Avståndet (i poäng) mellan sidans övre kant och brödtextens övre kant.

Anmärkningar

Se även Återge Word-dokument som HTML-, PDF- eller bildfiler för mer information och kodavsnitt.

Se även